اساسنامه

اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری خراسان شمالی


صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می کند.

اساسنامه صندوق را از اینجا دریافت نمایید.