آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل پارک علم و فناوری

آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل پارک علم و فناوری

آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل پارک علم و فناوری

آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری به تصویب رسید

در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان و به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک‌های علم و فناوری و حمایت از فعالیت‌های فناورانه، هیات وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری را به تصویب رساند.
💥 به موجب آیین نامه فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یاد شده، مشمول معافیت موضوع ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.💥
برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می باشد که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.